تیونینگ و هزینه های Tuning

بازدید اولیه برای صدور بیمهنامه بدنه خودرو با هدف تعیین اصالت و سلامت، قیمت گذاری خودرو صورت میگیرد. عوامل مختلفی نظیر ویژگیهای خودرو، توانگری شرکت بیمهگر، پوششها، میزان پرداخت خسارت، تخفیفات در تعیین بهترین بیمه تاثیرگذار هستند. آیا در صورت فروش خودرو میتوان بیمه بدنه را به خودروی دیگر منتقل کرد ؟ آیا میتوان بیمه بدنه را در صورت فروش خودرو فسخ کرد؟

در طول مدت اعتبار بیمهنامه، میتوان یکبار بدون نیاز به کروکی خسارت را از بیمهنامه بدنه دریافت کرد. برای دریافت خسارت بیمه اتومبیل، نیاز به کروکی پلیس است. آیا برای استفاده از بیمه بدنه گزارش پلیس نیاز است؟ رئیسجمهور صبح چهارشنبه (۱۱ اسفند) از ایرانخودرو بازدید و سپس چند فرمان جدید برای اجرای «فوری» در حوزه خودرو صادر کرد.

تا به اینجا با چند نمونه از بهترین روش تقویت موتور خودرو آشنا شدید. با خارج کردن هر چه بیشتر گازهای حاصل از احتراق، فضای بیشتری برای مخلوط سوخت و هوا در محفظه احتراق باقی میماند و این خود باعث افزایش توان موتور میشود. برای رفع چنین مشکلی باید استپر از جای خود باز شده و تمیز گردد.

وقتی که کارخانه برای اولین بار مبدل کاتالیست را بر روی خودروها سوار میکند، قصد ندارد تا عملکرد خودرو را با این کار افزایش دهد بلکه میخواهد هوای تنفسی ما تمیز باقی بماند. همچنین برای کامل تر بودن سایت قسمتی برای خرید و فروش ماشین و خودرو گماشته شده که می توانید به صورت رایگان آگهی فروش خود را ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید