عوارض خودرو – پرداخت عوارض سالیانه خودرو – مفاصا حساب عوارض خودرو

در خودروهای تیونینگ شده سعی می شود تا جنس لوله و مخزن اگزوز از استیل صاف و صیقلی انتخاب شود تا دود و جریان هوای خروجی بتواند بدون اصطکاک و با شتاب زیادی از خودرو خارج شود. به طور مثال می توانید، لوله های اگزوز را اسپرت کنید و یا جنس لوله و مخزن اگزوز خود را از استیل صاف و صیقلی انتخاب کنید. میتوانید برای مشاهده نمونه ماشینهای عروس گلآرایی شده به صفحه رنت ماشین عروس مراجعه کنید. میتوانید عدد مورد نظر خود را به صورت درصد با هر عددی جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم نمایید. قدرمطلق در اعداد مختلط مقدار اندازه آن عدد را نشان میدهد که در ریاضیات به آن norm گویند و در نمایش قطبی عدد مختلط به کار میرود.

این عملگر فقط بر روی اعداد مثبت عمل میکند. جریمۀ دیرکرد بیمۀ شخص ثالث به ازای هر روز معادل تقسیم حق بیمۀ کامل بدون تخفیف یک سال خودرو بر تعداد متعارف روزهای سال یعنی ۳۶۵ است. یکی دیگر از موارد مهم در کاهش وزن خودرو می توان به تعویض صندلی ها اشاره کرد.

بنابراین شاید تعویض موتور در همه موارد از لحاظ اقتصادی و هزینهای که میکنید به صرفه نباشد. بعضی از شرکتها با لحاظ تخفیفهای مجاز، قیمت بیمه شخص ثالث پایین تری به بیمهگزاران پیشنهاد میدهند؛ البته حق بیمه شخص ثالث پرداختی بیمهگزار، نباید از حداقل مبلغ حق بیمهای که بیمۀ مرکزی اعلام کرده است، کمتر باشد.

برای انتقال بیمه شخص ثالث ، باید بیمه گزار سند مالکیت خودرو را به صورت قطعی انتقال داده باشد و شرکت بیمهگر هیچ گونه وکالت یا قولنامه را در این زمینه نمیپذیرد. این خسارت دیرکرد به صورت روزشمار محاسبه شده و به حق بیمه با توجه به نوع خودرو افزوده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید