مزایا و معایب تیونینگ ماشین (ترفندهای خودرو)

عدم وجود اگزوز (برداشتن منبع، تغییر غیر اصولی آن و از این قبیل) میتواند بسیار بر روی عملکرد خودرو تأثیر بگذارد. در این مطالعه مشخص شد که روش جستجوی تصادفی در مقایسه با جستجوی شبکه بسیار مفید است زیرا از جستجوی تصادفی برای یافتن مدلهای بهتر در یک زمان مشخص استفاده میشود. نمونه دادهها، مربوط به دورهای کمتر از یک سال قبل از این که منابع داده برای اجرا در نظر گرفته شود، است.

مجموعه دادههای مورد استفاده برای این پژوهش از بانک اطلاعاتی Kaggle و تاریخچه پایگاه داده CoinMarketCap جمعآوری شده است. مدل از صحت 55 درصد برخوردار بوده و نتیجه گرفته است که دادههایی که از زنجیره بلوکی جمعآوری میشوند، در جایی که قیمتها توسط کنترل صرافیهایی است و رفتار آنها خارج از محدوده زنجیره بلوکی است، دارای ثبات غیرطبیعی هستند. طبق این پوشش در صورت توقف خودروی بیمهگزار به دلیل بروز یکی از خطرات، بیمه هزینه توقف خودرو بیمهگزار را میپردازد.

اگر بیمهگزار پوشش حذف فرانشیز را تهیه کرده باشد، بیمه بدنه تمام هزینه خسارتهای تحت پوشش را پرداخت میکند. تعریف بهترین بیمه بدنه به شرایط و نیازهای هر فرد بستگی دارد. هر مجموعه داده از 7 ویژگی تشکیل شده و روش انتخاب ویژگیهای اصلی برای پیشبینی قیمت بیتکوین، با مشاهده روند هر رمز ارز در مقایسه با توزیع قیمت پایانی بیتکوین است. در این پژوهش، ارزیابی مدلها از لحاظ معیارهای صحت، دقت، حساسیت و همچنین با استفاده از معیار خطای میانگین جذر مربعاتبه عنوان ابزار مقایسه خطاهای پیشبینی صورت گرفته است.

صحت مدل بدون اعتبارسنجی متقابل و لحاظ قابلیت تعمیم آن 98.7 درصد بدست آمد. معایب این پژوهش، استفاده از صرفاً یک مجموعه داده (قیمتکنونی بیتکوین) و ارزیابی مدل فقط با شاخص صحت در مدل دستهبندی میباشند. تا آنجا که به مقوله یادگیری ماشین مربوط میشود، پیشبینی قیمت بیتکوین را میتوان مانند دیگر پیشبینیهای مربوط به سریهای زمانی، به عنوان مثال سهام و فارکسکه زیرمجموعه حوزه مالی است، در نظر گرفت.

بعد تایرهای معمولی را باز کنید و یک دست تایر کوچکتر زیر ماشین بیندازید تا شتاب آن بیشتر بشود. مدیرعامل پورشه در کنفرانس سالانهی این خودروسازی آلمانی اعلام کرده که در حال بررسی همکاری بیشتر با اپل در صنعت خودرو است. علاوه بر محدودیت های نظام رانندگی کشور در دودی کردن شیشه ها، باز افرادی هستند که علاقه شدیدی به دودی کردن شیشه های خودروی خود دارند. وظیفه ی اگزوز که خارج کردن مواد و گاز های زائد به بیرون است. بهتر است کار را با بالانس کردن آن ها شروع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید