چگونه باتری ماشین را تقویت کنیم؟

ممکن است بعضی شرکتهای بیمه در زمانهای خاصی (مثل قبل از تعطیلات نوروز) کارشناس برای بررسی خودرو نداشته باشند؛ لذا اطلاع داشتن در مورد کیفیت ارائه خدمات حین صدور نیز ضروری است. دسترسی به تخفیف شرکتهای بیمه و اطلاع داشتن از آنها قطعاً منجر به خرید بهصرفهتر برای بیمهگزار میشود. برای تقویت این بخش از خودرو میتوانید از لولههای اگزوز تقویتشده یا اسپرت استفاده کنید که به دلیل داشتن قطر بیشتر و مبدل کاتالیزور ارتقاءیافته، قدرت خودرو را به مقدار قابلتوجهی افزایش میدهد.

در صورت عدم استفاده و دریافت خسارت از بیمه بدنه خود در دورههای قبل تخفیف اعمال میشود. بیمهگزار موظف است نهایتاً تا 5 روز بعد از وقوع حادثه، به مراکز خسارت مراجعه کند و خسارت وارد شده را اعلام کند. این در حالتی است که بیمهگزار به هر دلیلی نتواند گزارش پلیس تهیه کند.

به گفته سردار هادیانفر از ۱۰۰ تصادف، ایربگ ۹۳ خودرو باز نمیشود. پس برای مراقبت از کولر ماشین، حتما هفته ای یک بار آن را روشن کنید! فیلم تست و بررسی خودرو از قسمت هایی است که خودروبانک برای اولین بار در ایران به اجرا گذاشت و هم اکنون در قسمت فیلم تست خودرو و ماشین به عنوان سایت پیشرو محسوب می شود.

با توجه به تغییرات قانون بیمه شخص ثالث، در حال حاضر دیگر بیمه حوادث راننده یک بیمه خودرو مجزا نیست و یکی از پوششهای الزامی بیمه شخص ثالث محسوب می شود. به موجب این پوشش راننده مقصر در یک حادثه، در صورت فوت یا نقص عضو تحت پوشش بیمه شخص ثالث خود قرار می گیرد. انتقال تخفیف بیمه بدنه از خودرویی به خودروی دیگر نیز برای یک فرد میسر است.

دیدگاهتان را بنویسید