12 روش برای بهتر شدن عملکرد خودرو

تا قدرت و شتاب قابل توجه ای در خودرو ایجاد شود . تغییراتی کـه البته تمام آنها باید با میزان قدرت تولید شده توسط موتور خودرو هماهنگی و همخوانی کامل داشته باشد. هدرز قطعهای است که به اگزوز برای خارج کردن سریع و کامل دود ایجاد شده از احتراق داخل سیلندر، کمک میکند. مجموعه دادههای مورد استفاده برای این پژوهش از بانک اطلاعاتی Kaggle و تاریخچه پایگاه داده CoinMarketCap جمعآوری شده است.

هر ماشین قصهای دارد که باید به آن گوش جان بسپاریم و به همین خاطر بین موزه های تهران، این موزه را انتخاب کردم؛ دلم میخواست یکی از قصههای بینامونشان ماشینها را راوی باشم. طبق روایتی که از جعفر شهری در کتاب تاریخ تهران آمده، پای اولین اتومبیل در دوران قاجار به ایران باز شده است. در این پژوهش از روشCRISP-DM (فرآیندهای استاندارد صنایع متقابل برای دادهکاوی به طور مصطلح کریسپ) استفاده خواهد شد. فکر میکنم برای اینکه بتوانم از موزه خودروهای تاریخی بگویم اول باید از «ب» بسمالله شروع کنم و بگویم اصلا قضیه خودرو در ایران از کجا شروع شد!

از تکنیک های کهنه کاری هم چنین برای ساخت ماشین فلزی دست ساز خاص و دکوری نیز استفاده می شود. ] و ماشین بردار پشتیبان برای پیشبینی قیمت بیتکوین با بررسی زنجیره بلوکی بیتکوین استفاده نموده است. ] (2015) قیمت بیتکوین را با استفاده از دادههای حاصل از زنجیره بلوکی و بکارگیری ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، مدل خطی تعمیم یافته دو جملهای، به عنوان الگوریتمهای یادگیری ماشین، پیشبینی کرده است.

مظفرالدین شاه در یکی از سفرهایش به اروپا، دو اتومبیل به همراه راننده به کشور آورد و این موضوع به قدری عجیب و پیشبینینشده بود که حتی در مورد مدل این ماشینها اطلاعات دقیقی نداریم. تغیر و تعویض سیستم ترمز کاسه ای به سیستم ترمز دیسکی سوراخ دار یکی دیگر از مواردی هست که می تواند وزن خودرو را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. در این پژوهش، ارزیابی مدلها از لحاظ معیارهای صحت، دقت، حساسیت و همچنین با استفاده از معیار خطای میانگین جذر مربعاتبه عنوان ابزار مقایسه خطاهای پیشبینی صورت گرفته است.

رینگ هایی با جنس فیبر کربن، آلیاژ منیزیوم یا آلومینیوم معمولا سبک تر هستند. معمولا نور پشت آمپر، لامپ سقف، نور کلیدهای بالابر شیشه و … با توجه به سلیقه راننده تعویض میشود. لیکن به دلیل نقصان بازه زمانی، دادههای نمونه فوق از گوگل ناکافی است. روکش: قیمتی بین 50 تا 500 هزار تومان دارد که خرج کردن بیش از 300 هزار تومان برای روکش کاملا اشتباه است. بهعلاوه، روالهای جستجوی شبکه خطاو پارامترهای آزمایش، برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و محدودیت این روش در یافتن مقدار بیشینه مطلق، مشاهده شد.

دیدگاهتان را بنویسید